19-25 listopada 2008 r. w Sofii odbyła się konferencja planistyczna przygotowująca Ćwiczenie Zarządzania Kryzysowego NATO 2009, w której uczestniczyli przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Scenariusz ćwiczenia przedstawia kryzys, w wyniku którego, na mocy mandatu Narodów Zjednoczonych, prowadzona jest operacja reagowania kryzysowego przez NATO, poza obszarem Euro-Atlantyckim, mająca na celu zredukowanie napięcia między trzema krajami nie będącymi członkami NATO.

Koncepcja CMX 2009 zakłada przećwiczenie procesu konsultacji i podejmowania decyzji na najwyższym szczeblu strategicznym w czasie kryzysu, czyli przy zaangażowaniu najwyższych władz państwowych. W aktywnej fazie ćwiczenia na posiedzeniach Rady Północnoatlantyckiej NATO podejmowane będą decyzje polityczne dotyczące całego Sojuszu (jego reakcji na zaistniałą sytuację). Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy NATO i UE na posiedzeniach tych przedstawiać będzie stanowisko rządu polskiego, w oparciu o stosowne dane i instrukcje z kraju, odzwierciedlające możliwości Polski i odpowiednie decyzje rządowe.

Aktywna faza ćwiczenia CMX 2009 odbędzie się na przełomie listopada i grudniu 2009 r. lub lutego i marca 2010 r. (termin jest jeszcze ustalany) z udziałem 13 państw partnerskich oraz państw Dialogu Śródziemnomorskiego.

Celem konferencji, która odbyła się w Sofii, było uzupełnienie dokumentacji ćwiczenia (Exercise Instructions – EXINT i Directing Staff Instructions – DIINST) oraz przygotowanie propozycji do list zdarzeń dla aktywnej części ćwiczenia i okresu poprzedzającego ćwiczenie (Combined Events List – CEL i Lead-in Scenerio – LIS
W konferencji brały udział delegacje 23 krajów natowskich i 13 państw partnerskich oraz zespół planistyczny ze struktur cywilnych i wojskowych NATO.

Ćwiczenia Zarządzania Kryzysowego NATO z serii CMX (Crisis Management Exercise) są corocznymi, najważniejszymi ćwiczeniami NATO, kierowanymi przez Radę Północnoatlantycką, w które zaangażowane są władze krajowe odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe, Kwatera Główna NATO i dowództwa strategiczne
W pracach nad scenariuszem do ćwiczenia CMX 2009 szczególną uwagę zwrócono na rozwój cywilnych (niemilitarnych) zdolności NATO, które – połączone z jego dotychczasowymi zasobami – tworzyć powinny zintegrowany i kompleksowy system ochrony i reagowania na współczesne wydarzenia (np.: zagrożenia związane z zabezpieczeniem ludności cywilnej przed skutkami użycia środków masowego rażenia, ochroną infrastruktury krytycznej, w tym zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego). Wzmocniono tym samym rolę i znaczenie, jaką pełnić będą w ćwiczeniu cywilne struktury NATO i państw Sojuszniczych.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wzięło udział w ćwiczeniach na mocy Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, która to nakłada na RCB odpowiedzialność za organizację, prowadzenie szkoleń i ćwiczeń oraz zobowiązuje do udziału w ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych z zakresu zarządzania kryzysowego.
Planowane są jeszcze dwie konferencje planistyczne do ćwiczenia CMX’09 (w marcu i jesienią 2009 r.). Gospodarzem jesiennej konferencji będzie Polska.