W ramach podnoszenia kwalifikacji osób odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe, w listopadzie i grudniu 2008 roku, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zorganizowało pierwsze trzy szkolenia z cyklu szkoleń, przeznaczone dla dyrektorów Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich oraz dyrektorów departamentów i biur w ministerstwach i urzędach centralnych, w których kompetencjach leży zarządzanie kryzysowe.
Celem szkoleń było zapoznanie uczestników z wprowadzanymi zmianami w systemie zarządzania kryzysowego.
Poruszana tematyka to:
– rola i zadania Rządowego centrum Bezpieczeństwa w zarządzaniu kryzysowym,
– obieg informacji w sytuacji kryzysowej,
– współpraca międzynarodowa z NATO, UE i innymi organizacjami w zakresie zarządzania kryzysowego,
– opracowywanie planów reagowania kryzysowego,
– aktualizacja zadań i doskonalenie procedur uruchamiania Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego,
– działania z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
– współpraca z mediami w sytuacjach kryzysowych.
Spotkania te otwierają cykl szkoleniowy, podczas którego słuchacze – pracownicy administracji rządowej, będą mogli zapoznać się ze zmianami jakie są planowane w systemie zarządzania kryzysowego oraz „przećwiczyć” np. planowanie działań w kryzysie.