W dniach 24.11.2008 r.- 5.12.2008 r. Unia Europejska przeprowadziła ćwiczenia zarządzania kryzysowego CME 2008 (Crisis Management Excercise). Dowództwo operacji Unii Europejskiej dla tego ćwiczenia powierzono Francji.

Polska aktywnie uczestniczy w tych ćwiczeniach od 2004 roku. Wcześniej posiadała status obserwatora.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wzięło udział w ćwiczeniach na mocy Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, która to nakłada na RCB odpowiedzialność za organizację, prowadzenie szkoleń i ćwiczeń oraz zobowiązuje do udziału w ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych z zakresu zarządzania kryzysowego

Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń, w aktywnej jego fazie, sprawdzeniu podlegały struktury, procedury i mechanizmy zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej oraz zastosowanie środków przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa, z uwzględnieniem współpracy cywilno-wojskowej. Scenariusz obejmował fikcyjne zdarzenie. Chodziło o przeprowadzenie przez Unię Europejską autonomicznej operacji zarządzania kryzysowego z zastosowaniem procedur i struktur wykorzystywanych w dotychczasowych operacjach unijnych.

Kluczowym elementem ćwiczeń było doskonalenie procesu konsultacji strategicznych na szczeblu unijnym oraz konsultacji międzyresortowych na szczeblu krajowym. Celem było sprawdzenie funkcjonujących krajowych rozwiązań w zakresie zarządzania kryzysowego w ujęciu międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań przyjętych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. i wskazanie obszarów wymagających dalszej regulacji prawnej w zakresie zarządzania kryzysowego.
Z reguły proces konsultacji strategicznych obejmuje wypracowywanie koncepcji dotyczącej planowania operacji pokojowej, prowadzonej przez Unię i spełniającej wymogi Traktatu UE. W działaniach prowadzących do rozwiązania sytuacji kryzysowej uwzględnia się także kluczowe znaczenie roli Rady Bezpieczeństwa ONZ w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Ćwiczenia Unii Europejskiej z zakresu zarządzania kryzysowego – CME prowadzone są w ramach programu ćwiczeń i powiązanych działań UE w obszarze Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obronności – European Security and Defence Policy – ESDP. Przyjęty okres planistyczny obejmuje lata 2008-2012. W ćwiczeniach CME uczestniczą wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej wraz z ich Przedstawicielstwami w Brukseli a także instytucje unijne, w szczególności: Rada UE, Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel ds. Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, Komisja Europejska oraz Centrum Satelitarne UE. Ponadto, na potrzeby planowania „ćwiczebnej” operacji unijnej zwykle uruchamia się dowództwo operacyjne jednak bez realnego angażowania wojsk.

Stosownie do struktury ćwiczących instytucji Unii Europejskiej, główne krajowe podmioty ćwiczące to najwyższe władze polityczne państwa odpowiedzialne za podejmowanie decyzji strategicznych oraz resorty realizujące zasadnicze zadania w ramach systemu zarządzania kryzysowego – Prezydent RP, Kancelaria Prezydenta RP, Prezes Rady Ministrów i Rada Ministrów, Kancelaria Prezesa RM, Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Resortowe oraz Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego.