31.05.2010 r., w związku z niepokojącymi prognozami meteorologicznymi, w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie robocze mające dokonać oceny stopnia zagrożenia powtórną falą powodziową. Spotkaniu przewodniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Tomasz Siemoniak.

Dyrektor IMGW przedstawił sytuację meteorologiczno – hydrologiczną na terenie kraju. Podkreślił, że Instytut nie potwierdza obecnie możliwości wystąpienia na terenie Polski opadów mogących spowodować drugą falę powodziową.
Przedyskutowano rekomendacje RCB w sprawie przygotowania do działań w przypadku ewentualnego wystąpienia drugiej fali powodziowej, w tym dokonanie przez wojewodów, we współpracy z samorządem oraz odpowiednimi instytucjami i służbami oceny stanu wałów po powodzi, podjęcie doraźnych działań zabezpieczających wały powodziowe naruszone poprzednią falą powodziową, określenie rejonów szczególnie zagrożonych.
Potencjalne zagrożenie powtórną fala powodziową jest monitorowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. RCB korzysta z informacji uzySkiwanych w ramach monitorIngu zjawisk hydrologiczno – mEteorologicznych.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. Pan Jacek Cichocki, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny PSP, płk SG Leszek Elas, Komendant Główny Straży Granicznej, Pan Mieczysław Ostojski, Dyrektor IMGW, Pan Leszek Karwowski Prezes KZGW oraz Pan Marcin Samsonowicz – Górski, Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.