Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, widząc potrzebę stworzenia platformy dla spotkań ekspertów oraz wymiany wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego, przygotowało i obecnie realizuje szereg spotkań z przedstawicielami instytucji i jednostek badawczych zajmujących się problematyką szeroko rozumianych zagrożeń życia i zdrowia ludności, środowiska oraz infrastruktury technicznej. Podmioty te realizują swoje zadania z zakresu monitorowania oraz prognozowania potencjalnych zagrożeń oraz ich skutków, w tym także analizy ryzyka ich wystąpienia.
Inicjatywa spotkań eksperckich – podjęta przez Wydział Analiz i Prognoz RCB – wiąże się ściśle z wykonywaniem zadań ustawowych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. z późn. zm), wśród których jest gromadzenie informacji o zagrożeniach, analizowanie zebranych materiałów oraz wypracowywanie wniosków i propozycji zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom.
W zamierzeniu RCB spotkania z ekspertami zewnętrznymi realizują dwa podstawowe cele. Pierwszym z nich jest zacieśnienie roboczej współpracy w zakresie wymiany informacji o systemie identyfikowania i monitorowania zagrożeń oraz ich prognozowanym wpływie na rozwój potencjalnych sytuacji kryzysowych. Drugim celem zaś jest dokonanie, z uwzględnieniem opinii ekspertów zewnętrznych, identyfikacji ewentualnych luk w systemie zarządzania kryzysowego w różnych obszarach zagrożeń. Realizacja tak postawionych celów umożliwia wypracowanie wniosków i rekomendacji dla działań mających na celu rozwiązanie zdiagnozowanych podczas spotkań problemów.

W ramach realizowanego cyklu przedstawiciele Wydziału Analiz i Prognoz RCB spotkali się dotychczas między innymi z ekspertami z dziedzin:
• geologii (Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy Państwowa Służba Geologiczna, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Instytut Geofizyki PAN, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego),
• hydrogeologii (Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy Państwowa Służba Hydrogeologiczna),
• hydrologii i meteorologii (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Centrum Hydrometeorologii SZ RP),
• zagrożeń w obszarze środowiska naturalnego (Ministerstwo Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi),
• epidemiologii i zagrożeń zdrowia publicznego (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny),
• ratownictwa (Wydział Analiz i Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej).

Efektami współpracy są między innymi opracowane we współpracy z Państwową Służbą Geologiczną (PIG-PIB) <a