Do zakresu działania Wydziału Oceny Ryzyka i Planowania należy m.in:

 • opracowanie projektu i aktualizowanie:
  Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego,
  Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego,
  – zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego,
  – Planu Operacyjnego Funkcjonowania Centrum w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 • koordynowanie prac związanych z aktualizacją Instrukcji Systemu Reagowania Kryzysowego NATO (NATO Crisis Response System Manual);
 • przygotowywanie projektu opinii dyrektora Centrum:
  – do wytycznych ministra właściwego do spraw administracji publicznej w sprawie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego,
  – na potrzeby uzgadniania planów zarządzania kryzysowego ministrów oraz kierowników urzędów centralnych,
  – dotyczących wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego, przekazywanych przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej;
 • planowanie wykorzystania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania zadań, o których mowa w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, w tym gromadzenie i przetwarzanie informacji o możliwych do użycia sił i środków;
 • przygotowanie streszczenia oceny ryzyka, o którym mowa w Unijnym Mechanizmie Ochrony Ludności, w oparciu o wnioski z Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego;
 • prowadzenie bazy sił i środków, ujętych w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego, niezbędnych do reagowania w sytuacjach kryzysowych, w tym z wykorzystaniem Systemu Informacji Geograficznej (Geographic Information System).