We wtorek 21 kwietnia 2009 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie K/50/07 dotyczącej zgodności art. 3 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym z Konstytucją RP.

Trybunał uznał definicję sytuacji kryzysowej (art.3, pkt. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) za niezgodną z art. 2 Konstytucji RP. Przepis traci moc obowiązującą po upływie 12 miesięcy od daty opublikowania wyroku w Dzienniku Ustaw.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dostrzegając wady zaskarżonego zapisu, z punktu widzenia możliwości jego stosowania, zaproponowało jego nowe brzmienie w nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Projekt nowelizacji został przyjęty przez Radę Ministrów 3 lutego 2009 r. Obecnie trwają nad nim prace w Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodną z Konstytucją RP definicję infrastruktury krytycznej (art. 3, pkt.2. ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

Z punktu widzenia działań podejmowanych przez administrację publiczną niezwykle istotnym jest, że nie została zakwestionowana podstawa prawna działań związanych z ochroną infrastruktury krytycznej.