27 lutego 2009 r. podsekretarz stanu w MSWiA Antoni Podolski, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, spotkał się z przedstawicielami II rundy Misji Ewaluacyjnej Rady UE w Polsce w sprawie krajowych systemów zwalczania terroryzmu w kontekście zarządzania kryzysowego.
Podczas spotkania w RCB omówiono m.in. rolę i zadania Centrum w krajowym systemie zarządzania kryzysowego oraz przedstawiono aktualny stan prac dotyczący planowania przedsięwzięć z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
Celem misji było zapoznanie się z narodowymi systemami zarządzania kryzysowego w kontekście zagrożeń terrorystycznych, w tym również zagrożeń dla infrastruktury krytycznej. Zebrane wnioski posłużą do określenia ewentualnych braków lub rozwiązań, które mogą zostać udoskonalone, a także do wyłonienia „dobrych praktyk”, które będą mogły znaleźć zastosowanie w innych krajach UE. Generalnie celem misji ewaluacyjnej jest ujednolicanie poziomu zabezpieczenia poszczególnych krajów członkowskich wobec zagrożeń terrorystycznych dla dobra Unii Europejskiej.
W czasie pobytu w Polsce, członkowie Misji spotkali się również z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Centrum Antyterrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.