W czwartek, 10 czerwca 2010 r., pod przewodnictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera, odbyło się kolejne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Omówiono aktualny stan zagrożenia powodziowego, wynikający z przemieszczania się fali powodziowej na Wiśle oraz prognozowany rozwój sytuacji w dorzeczach Wisły, Odry i Warty. Poruszone zostały także kwestie związane z prowadzeniem działań ratowniczych, w tym z problemem plagi komarów, która pojawiła się na terenach dotkniętych powodzią.

Zastępca dyrektora IMGW poinformował, że kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle znajduje się w rejonie Kępy Polskiej i zbliża się do zbiornika we Włocławku. W Toruniu spodziewana jest dzisiaj w godzinach wieczornych. Przewiduje się, że do Bałtyku dotrze w dniach 13/14 czerwca. Na Odrze fala kulminacyjna minęła Głogów. Prognozuje się też, że w godzinach wieczornych powinna dotrzeć do Nowej Soli. Natomiast na Warcie fala powodziowa mija Kostrzyn i wpływa do Odry. Fala ta jest bardzo długa z uwagi na uwarunkowania hydrologiczne. Wg IMGW opadanie wody do wysokości stanów alarmowych po przejściu kulminacji fali wezbraniowej będzie się utrzymywało: na Wiśle – średnio do 3-4 dni, na Odrze 4-5 dni, a na Warcie nawet do około 2 tygodni.
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej potwierdził, że zbiorniki na południu Polski w zasadzie odbudowały już swoje zdolności retencyjne.

Komendant Główny PSP przedstawił działania prowadzone przez służby ratownicze i wojsko w umacnianiu wałów przeciwpowodziowych oraz usuwaniu skutków powodzi na terenach, z których ustąpiła woda. Powiedział m.in., że na terenie województwa małopolskiego prowadzone są prace nad usuwaniem wody z rozlewisk. Z części wypływa ona grawitacyjnie.
Wojewoda mazowiecki poinformował, że choć fala wezbraniowa przechodząca przez województwo jest wysoka, to wszystkie newralgiczne oraz zagrożone miejsca są dobrze zabezpieczone. Cały czas prowadzona jest akcja o charakterze ratowniczym, ale powoli przekształcana jest w akcję pomocy mieszkańcom w powrocie do domów.

W ramach wideokonferencji wicewojewoda świętokrzyski oraz przedstawiciel urzędu wojewódzkiego w Lublinie omówili bieżące zagrożenia powodziowe oraz prowadzone działania. Sytuacja na terenach zalanych jest trudna, nadal zalane są znaczne obszary terenu ale woda stopniowo z nich ustępuje wlewając się do koryta Wisły. Prowadzący spotkanie RZZK Minister Miller zobowiązał Prezesa KZGW do przygotowania propozycji przyspieszenia grawitacyjnego odprowadzenia wody z zalanych terenów.

Wojewoda kujawsko – pomorski ocenił zagrożenie jako znacznie mniejsze niż w maju oraz poinformował, że zbiornik we Włocławku skutecznie stabilizuje kulminację fali wezbraniowej.
W celu jak najszybszego rozwiązania problemu plagi komarów zdecydowano o zebraniu i rozdystrybuowaniu do urzędów wojewódzkich informacji nt. najskuteczniejszych form i środków zwalczania komarów.

W posiedzeniu oprócz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i uczestniczyli m. in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej, Zastępca Komendanta Głównego Policji, Szef Inżynierii Wojskowej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Główny Lekarz Weterynarii, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, Zastępca Dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.