W piątek 25 lutego 2011 roku odbyło się, pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Podczas posiedzenia omówiono przewidywany rozwoju sytuacji hydrologiczno- meteorologicznej oraz jej wpływ na poziom zagrożenia powodziowego. Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podkreślił, że obecnie nie występuje na terenie naszego kraju zagrożenie powodzią roztopową. Jednak ze względu na niskie temperatury i opady śniegu, nie można wykluczyć ewentualnej powodzi zatorowej.
Uczestnicy spotkania omówili także stan przygotowań do ewentualnej powodzi – realizację zadań w zakresie budowy i rekonstrukcji wałów przeciwpowodziowych oraz stan przygotowania i funkcjonowania urządzeń hydrotechnicznych.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawił informacje dotyczące odbudowy infrastruktury lokalnej po ubiegłorocznej powodzi. Dofinansowano 504 samorządy na kwotę 718 mln zł, z czego samorządy wykorzystały 686 mln zł. Wyremontowano m.in. 709 obiektów szkolnych. W 2010 roku na pomoc dla poszkodowanych w wyniku powodzi rodzin przeznaczono ponad 734 mln zł.
Podczas spotkania przedstawiono również propozycje zmian legislacyjnych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i zarządzania kryzysowego.
W posiedzeniu Zespołu wzięli udział m.in.: Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Środowiska, Minister Edukacji Narodowej, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, zastępca Komendanta Głównego Policji, Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.