24 maja 2010 r. pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska po raz kolejny zebrał się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Tematem posiedzenia była ocena sytuacji na terenach dotkniętych powodzią, działania podejmowane w województwach, które spodziewają się fali powodziowej, a także wstępne szacunki zapotrzebowania na pomoc ze strony poszkodowanych przez żywioł.
Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przedstawili prognozy meteorologiczne i hydrologiczne z uwzględnieniem przebiegu fali kulminacyjnej przesuwającej się w kierunku północnym na Wiśle i Odrze oraz fali powodziowej na Warcie. Prezes KZGW poinformował o aktualnym stanie rezerw w zbiornikach retencyjnych oraz zaprezentował zestawienia dopływów i zrzutów wody.
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zapoznał zebranych z przebiegiem akcji przeciwpowodziowej w ciągu ostatniej doby. Omówiona została sytuacja w Dobrzykowie w powiecie płockim w gminie Gąbin, gdzie przeprowadzono kontrolowane przerwanie części wału przeciwpowodziowego w celu ochrony dalszych miejscowości, w tym Płocka, przed skutkami fali powodziowej na Wiśle. Komendant Główny PSP podkreślił, że dzięki bardzo dobrej współpracy służb oraz ekspertów w dziedzinie melioracji i gospodarki wodnej akcja została przeprowadzona w optymalnym miejscu i czasie, zgodnie z wcześniej przygotowanym planem. Akcja nie spowodowała negatywnych skutków dla lokalnej ludności.
W trakcie wideokonferencji wojewodowie: małopolski, śląski, dolnośląski, opolski, lubelski, podkarpacki, świętokrzyski, łódzki ,mazowiecki, wielkopolski, kujawsko-pomorski, pomorski, zachodniopomorski i lubuski przedstawili sytuację w województwach zniszczonych przez powódź, w tych przez które przechodzi fala wezbraniowa oraz w tych, które spodziewają się nadejścia wysokiej wody. Omówiono prowadzone i planowane działania ratownicze i przeciwpowodziowe, zidentyfikowane potrzeby, a także kwestie związane z przystępowaniem do uprzątania terenów, tam gdzie jest to już możliwe.
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy przedstawiła aktualną sytuację powodziową oraz działania realizowane w stolicy.
W posiedzeniu RZZK uczestniczyli oprócz Prezesa Rady Ministrów – Przewodniczącego Zespołu, m. in. Wicepremier Minister Gospodarki, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji , Minister Obrony Narodowej, Minister Zdrowia, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Komendant Główny Policji, Główny Inspektor Sanitarny, Główny Lekarz Weterynarii oraz Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
Następne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone sytuacji powodziowej w kraju odbędzie się jutro, we wtorek 25 maja 2010 r.